DERSIN ADI

Yirminci Yüzyıl Felsefe Akımları - FBE 6095 - 2015/16 Güz DönemiFor English click here please

BİRİMİ

Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

TÜRÜ

Doktora Programları Ortak Zorunlu Seçmeli Dersler Havuzu

KREDISI

Ulusal Kredi:   2  AKTS: 5   / Dersin günü ve saati: Salı: 14:50 - 16:30 Yer: DEÜ Fen Bilimleri Enstitüsü

ÖGRETIM ÜYESİ

Prof. Dr. Metin BAL

ADRESI

Felsefe Bölümü, Dokuz Eylül Üniversitesi,

Edebiyat Fakültesi, Öğretim Üyeleri Binası,  Tınaztepe Yerleşkesi, PK: 35260, Buca - İzmir, Türkiye.

Tel: ++ 90 (232) 412 79 03  - dahili tel: 19411, Fax: ++ 90 (232) 453 90 93

E-Posta: balmetin@gmail.com , Web: www.metinbal.net

Görüşme Gün ve Saatleri: Pazartesi: 13:00-13:45, Çarşamba: 15:45-16:30.

DERSİN AMACI

Yirminci yüzyıl boyunca ve yirmibirinci yüzyılın başında ortaya çıkan felsefe akımları incelenecektir. Yirminci yüzyılın felsefi temelleri ve felsefi düşünce ağı keşfedilecektir. Yirminci yüzyıla ve yirmibirinci yüzyıl başına ait  felsefi kuramlar arasındaki farklar ayırt edilecektir. Çağdaş felsefe akımları hakkında felsefi bir tartışma yapılacaktır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI

Ö.Ç.1. Katılımcılar yirminci yüzyılın felsefi temellerini ve felsefi düşünce ağını bilirler.

Ö.Ç.2. Katılımcılar yirminci yüzyıla ve yirmibirinci yüzyıl başına ait felsefi kuramlar arasındaki farkları bilirler.

Ö.Ç.3. Katılımcılar çağdaş felsefe akımları hakkında  felsefi çözümlemeler  yaparlar ve düşünceleri buna göre  kategorize ederler.

Ö.Ç.4. Katılımcılar çağdaş felsefe akımları arasında felsefi karşılaştırmalar yaparlar.

Ö.Ç.5. Katılımcılar farklı türden düşünceler arasındaki felsefi ilişkileri kavrayıp geliştirirler.

ÖLÇME VE DEG.

Ders yazılı olarak yapılacak bir ara sınav ve bir final sınavı ile değerlendirilecektir.Katılımcılar derste üzerinde durulan eserlerde adı geçen bir düşünür, düşünce akımı ya da yapıtı konu edinen sözlü sunumlar yapabilirler.

Haftalık PLAN VE IÇERIK

Konu                                                                                                                                          

   
GİRİŞ DERSİ

"FELSEFEYE BAŞLAMAK İÇİN EN KISA KILAVUZ", Metin Bal.

(Buraya tıklayarak indirebilirsiniz.)

   
  Ders kitabı: Çağımızın Filozofları & Felsefe Akımları, Hazırlayan: Metin Bal
   

1. Hafta

"Çağdaş Dünyada İki kültür Kültürsüzlüğünü Aşmak", Metin Bal, ETHOS: Felsefe ve Toplumsal Bilimlerde Diyaloglar, July/Temmuz 2015, 8(2) ss. 49-86, ISSN 1309-1328. İçindekiler: i.) Kültürün Metafizik ve Antropolojik Tanımları, ii.) "İki Kültür"ün Anlamı, iii.) İki Kültür Çatışmasının Kısa Tarihi, iv.) İki Kültür Çatışmasının İnsani Sonuçları, v.) İki Kültür Çatışmasının Bir Çözümü Olarak Üçüncü Kültür, vi.) Sonuç.

2. Hafta

Yapısalcılık ve Postyapısalcılık

Foucault, Michel (1999) Yapısalcılık ve Post-Yapısalcılık, Çev. Ali Utku / Ümit Umaç, İstanbul: Birey Yay.

3. ve 4. Hafta

“Nietzsche’nin “Tanrı Öldü” Sözü”nün Düşünce Tarihindeki Öneminin Heidegger Tarafından Bir Yorumu", Metin Bal.

David Berman, "Schopenhauer, Nietzsche ve Ateizm", çev. Metin Bal. (David Berman, “Schopenhauer, Nietzsche, and Atheism”, İçinde: Encyclopedia of Psychology and Religion. ss. 823-825. Leeming, David A., Madden, Kathryn & Marian, Stanton (ed. 2010) Encyclopedia of Psychology and Religion, New York: Springer.)

   

 

"Modernizmin Temelleri, Sanat ve Düşünce Dünyasındaki Tanımı", Metin Bal.

 

"Modernizm, Derinlik Modelleri ve Sanat", Metin Bal. 11 Ağustos 2017, Saat: 15:00-17:00. DEÜ Tınaztepe Kampüsü Öğretim Üyeleri Binası, Felsefe Bölümü, Oda no: 328. (Video kaydı için tıklayınız lütfen.)

 

"Modernizme Giden Yolda Aydınlanmanın Sınırları", Metin Bal. Kaynak kitap: Eagleton, Terry (2014) Culture and The Death of God, New Haven: Yale University Press. / Eagleton, Terry (2014a) Tanrı'nın Ölümü ve Kültür, çev. Selin Dingiloğlu, İstanbul: Yordam Kitap.

"İdealistler", ss. 44-94, Eagleton, Terry (2014) Culture and The Death of God, New Haven: Yale University Press. "Romantikler", ss. 95-118, Eagleton, Terry (2014) Culture and The Death of God, New Haven: Yale University Press. "Kültür Krizi Ya da Dinin Hortlaması Olarak Kültür", Metin Bal. "Modernist Düşüncenin Temellerinden Biri Olarak Tanrı'nın Ölümü", Metin Bal. "Siyasetin Bir Alternatifi Olarak Kültürden Siyasete Bağlanan Kültüre Modernizm ve Postmodernizm", Metin Bal.

Modernizm, İnsan Varoluşu ve Kent Yaşamı.

Modernizme Bir Giriş. Berman, Marshall (2013) Katı Olan Her Şey Buharlaşıyor, Modernite Deneyimi, çev. Ümit Altuğ – Bülent Peker, İstanbul: İletişim Yayınları.

Simmel, Georg (2013) Modern Kültürde Çatışma, çev. Tanıl Bora – Nazile Kalaycı – Elçin Gen, İstanbul: İletişim Yayınları. İçindekiler: 1-) “Georg Simmel-Modernitenin İlk Sosyoloğu”, David Frisby, çev. Elçin Gen. İçinde: ss. 9-51. 2-) “Modern Kültürde Çatışma” (1918), George Simmel, çev. Tanıl Bora, ss. 55-81. 3-) “Metropol ve Tinsel Hayat”, [“Die Grossstädte und das Geistesleben”], Georg Simmel, çev. Nazile Kalaycı. İçinde: ss. 83-100. 4-) Moda Felsefesi.

 

 

 

Lukács, György (2014) Tarih ve Sınıf Bilinci, çev. Yılmaz Öner, İstanbul: Belge Yayınları.

İçindekiler: TARİH VE SINIF BİLİNCİ, s. 55. Nedir Ortodoks Marksizm?, s. 69, Marksist Olarak Rosa Luxemburg, s. 115. Sınıf Bilinci, ss. 145-205. ŞEYLEŞME VE PROLETARYANIN BİLİNCİ, s. 205.

I. Altbölüm, Şeyleşme Fenomeni, s. 206. II. Altbölüm, Burjuva Düşüncesinde Antinomiler, s. 251. III. Altbölüm, Proletaryanın Bakış Açısı, I. ve II. Bölümler, ss. 318-358. III. IV. V. ve VI. Bölümler, ss. 358-420.

 

 

 

"Felsefi Bir Konuda Etkili Sunum Nasıl Hazırlanır ve Gerçekleştirilir?", Metin Bal. ss. 317-324. ÖZNE, 23. Kitap-Güz 2015 Tarihe Felsefeyle Bakmak, The Philosopher's Index tarafından listelenmektedir. Bu sayının editörü: Prof. Dr. Doğan ÖZLEM, ISBN: 978-605-9706-18-6. Konya: Çizgi Kitabevi Yayınları. Baskı tarihi: Ocak 2016.

Vize Sunum Konuları ve Tarihleri

 
 

"Kalabalıkların Adamı", Edgar Allan Poe, İçinde: Poe, Edgar Allan (2002) Bütün Hikayeleri, çev. Dost Körpe, İstanbul: İthaki. ss. 299-306.

"Modern Hayatın Ressamı", ss. 89-141. İçinde: Baudelaire, Charles (2003) Modern Hayatın Ressamı, çev. Ali Berktay, İstanbul: İletişim Yayınları.

   
 

"İnsan için gerçekten yaşamak ne demektir?, İnsan ne yapınca, ne olunca gerçekten yaşamış olur?" Sorularının Goethe'nin Faust yapıtı yoluyla araştırılması. "Verweile doch, du bist schön!". Yararlanılacak yapıtlardan biri: "Birinci Bölüm, Goethe'nin Faust'u: Gelişmenin Trajedisi", ss. 61-124, Berman, Marshall (2013) Katı Olan Her Şey Buharlaşıyor, Modernite Deneyimi, çev. Ümit Altuğ – Bülent Peker, İstanbul: İletişim Yayınları.

   
 

 "İkinci Bölüm: Katı Olan Her Şey Buharlaşıyor: Marx, Modernizm ve Modernleşme", ss. 125-180. Berman, Marshall (2013) Katı Olan Her Şey Buharlaşıyor, Modernite Deneyimi, çev. Ümit Altuğ – Bülent Peker, İstanbul: İletişim Yayınları.

   

Dünya Felsefe Günü

"Çağdaş Düşünce Dünyasında Aklın Yıkımına Karşı Lukács'ın Eleştirisi", Metin Bal.

   
 

“Moda Felsefesi”, Georg Simmel, çev. Tanıl Bora. İçinde: ss. 101-132. Simmel, Georg (2013) Modern Kültürde Çatışma, çev. Tanıl Bora – Nazile Kalaycı – Elçin Gen, İstanbul: İletişim Yayınları.

   
 

"Sınıf Bilinci", ss. 145-205. Lukács, György (2014) Tarih ve Sınıf Bilinci, çev. Yılmaz Öner, İstanbul: Belge Yayınları.

 

 

 

Napoleon'un "süngülerle her şeyi yapabilirsiniz ama onların üstüne oturamazsınız." sözünü demokrasi duvarı arkasına geçen emperyalizm olgusuyla düşünme denemesi. Yararlanılacak yapıt: Hobsbawm, Eric (2008) Küreselleşme, Demokrasi ve Terörizm, çev. Osman Akınhay, İstanbul: Agora Kitaplığı.

   
 

Bacon, Francis (2015) Novum Organum, çev. Talip Kabadayı, Ankara: BİLGESU Yayıncılık.

   
 

"Üçüncü Bölüm, Baudelaire: Sokaklarda Modernizm", Berman, Marshall (2013) Katı Olan Her Şey Buharlaşıyor, Modernite Deneyimi, çev. Ümit Altuğ – Bülent Peker, İstanbul: İletişim Yayınları.

   
 

"Varoluşçuluğun İlk Romanı Yeraltından Notlar'a Felsefi Bir Bakış", Metin Bal, Mavi Atlas, Gümüşhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Elektronik Dergisi, Sayı 5, (Güz, 2015), ISSN: 2148-5322. ss. 53-68.

"Heidegger’in “Düşünmek Ne Demektir?” Sorusuyla Henüz Düşünmeyen Tavşan’dan Yeni Bir Düşünmeye Başlangıç Yapan Kirpi’ye", Metin Bal.  Doğu Batı Düşünce Dergisi.  Sayı: 71. Nisan 2015,Dosya konusu “Mit ve Masallar”, Ankara: Doğu Batı Yayınları, ss. 199-217.

"Sartre'ın Varoluşçuluk Anlayışı ve "Mezarsız Ölüler" Oyununun Varoluşçu Açıdan Çözümlenmesi". Yararlanılacak yapıtlar: Sartre, Jean Paul (2010) Varoluşçuluk, çev. Asım Bezirci, İstanbul: Say Yayınları.

Jean-Paul Sartre'ın tiyatro oyunu: "Mezarsız Ölüler",  ss. 65-163, içinde: Sartre, Jean Paul (2009) Toplu Oyunlar, Gizli Oturum, Mezarsız Ölüler, Sinekler, Kirli Eller, Şeytan ve Yüce Tanrı, Saygılı Yosma, çev. Işık M. Noyan, İstanbul: İthaki Yayınları.

Sartre'ın kendinde şeylerle oluşturulan dekor. Ölüm neden çoğu zaman erken bir ölümdür?, "Şimdi ölebilirim" denilebilecek zamana çoğu insan varamıyor?, Tanrı var olsaydı değişen bir şey olur muydu? Gönderen kimse, o kimseyi neden cehenneme gönderdiğini kendisine itiraf edemez mi?, Herkesin ölü olduğu yerde bir kimse diğerini öldürebilir mi?

 

 

 

Bronz Süvari'nin Neva'ya gömülüşü. Öz-ironi yetisiyle ayakta kalan modernite insanı.

Marshall Berman (1940 - 11Eylül 2013). "Dördüncü Bölüm. Petersburg: Azgelişmişliğin Modernizmi", ss. 233-382. Berman, Marshall (2013) Katı Olan Her Şey Buharlaşıyor, Modernite Deneyimi, çev. Ümit Altuğ – Bülent Peker, İstanbul: İletişim Yayınları.

 

   
 

Art Nouveau'ya veda. Ekspresyol dünyası, Robert Moses ve New York'un Art Deco modernist dönüşümü.

Francis Scott Key Fitzgerald, Muhteşem Gatsby (The Great Gatsby) (1925) romanı. Dziga Vertov, Man With the Movie Camera (1929) sessiz film. Walter Ruttmann, Berlin, Symphony of a Great City (1927).

"Beşinci Bölüm: Simgeler Ormanında: New York'ta Modernizm Üzerine Notlar", ss. 383-463. Berman, Marshall (2013) Katı Olan Her Şey Buharlaşıyor, Modernite Deneyimi, çev. Ümit Altuğ – Bülent Peker, İstanbul: İletişim Yayınları.

   
 

Reich, Wilhelm (2002) Faşizmin Kitle Ruhu Anlayışı, çev. Bertan Onaran, İstanbul: Payel Yayınları.

   

 

"George Lukács'ın Estetik Teoriye Katkısı", Metin Bal.

   
 

Walter Benjamin: "Tekniğin Olanaklarıyla Yeniden Üretilebildiği Çağda Sanat Yapıtı", ss. 50-86. Bu metin için bkz. Benjamin, Walter (1992) Pasajlar, Çev. Ahmet Cemal, İstanbul: YKY.

   
 

Schopenhauer, Arthur (2009) Din Üzerine, çev. Ahmet Aydoğan, İstanbul: Say Yayınları.

   
 

Jardins, Joseph R.  Des (2006) Çevre Etiği - Çevre Felsefesine Giriş, çev. Ruşen Keleş, Ankara: İmge Kitabevi.

   

Dünya İnsan Hakları Günü (10 Aralık)

Douzinas, Costas (2015) Hukuk, Adalet ve İnsan Hakları, Eleştirel Bir Yaklaşım, çeviri ve sunuşlar: Rabia Sağlam – Kasım Akbaş, Ankara: NotaBene Yayınları.

 

 

 FİNAL Sınavı

 

BÜTÜNLEME Sınavı

 
   

 

3. Frankfurt Okulu Bağlamında Hegel ve Marx'ın Felsefi Mirası:

Jay, Martin (1989) Diyalektik İmgelem, Frankfurt Okulu ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 1923-1950, çeviren Ünsal Oskay, İstanbul: Ara Yayıncılık.

3.1. Institute für Sozial Forschung’un Kuruluşu ve Frankfurt’taki İlk Yılları, ss.21-68.

3.2. Eleştirel Teorinin Kökenleri ve Oluşumu, ss.69-130.

3.3. Kültür Eleştirisine Psikanalizin Katılması, ss.131-168.

3.4. Enstitünün Otorite Konusundaki İlk Çalışmaları, ss. 169-210.

3.5. Enstitünün Nazizm’i İrdeleme Çalışmaları, ss. 211-250.

3.6. Estetik Kuram ve Kitle Kültürüne Yönelik Eleştiri, ss. 251-316.

3.7. Enstitünün 1940’larda Yaptığı Ampirik Araştırmalar, ss. 317-364.

3.8. Bir Tarih Felsefesi Arayışı: Aydınlanmanın Eleştirilmesi, ss. 365-406.

3.9. Sonsöz 407-434.

Jay, Martin (1989) Diyalektik İmgelem, Frankfurt Okulu ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 1923-1950, çeviren Ünsal Oskay, İstanbul: Ara Yayıncılık. Enstitünün Otorite Konusundaki İlk Çalışmaları, ss. 169-210.

►  "Platon'un Kriton Diyaloğunda Sokrates'in Otorite Sorgulaması", Metin Bal, 18 Kasım 2015, XIV. Dünya Felsefe Günü Etkinliği konuşması, DEÜ, Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü.

►Arendt, Hannah (2014) Geçmişle Gelecek Arasında, Siyasi Düşünce Konulu Sekiz Deneme, Çev. Bahadır Sina Şener - Onur Eylül Kara, İstanbul: İletişim Yayınları. İçindekiler: Önsöz: Geçmiş ve Gelecek Arasındaki Yarık, 1. Gelenek ve Modern Çağ, 2. Tarih Kavramı: Antik ve Modern, 3. Otorite Nedir?, 4. Özgürlük Nedir?, 5. Eğitimdeki Kriz, 6. Kültür Krizi: Toplumsal ve Siyasal Anlamı, 7. Hakikat ve Siyaset, 8. Uzayın Fethi ve İnsanın İtibarı

“Gelenek, İletişim ve Toplumsal Yeniden Üretim Üzerine”, Prof. Dr. Claude MANGION, (Malta Üniversitesi Felsefe Bölümü Başkanı, Malta), Çevirenler Araş. Gör. Eylem YILDIZER ve Doç. Dr. Metin BAL. ss. 153-167. Kaygı Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, Sayı 25, Bahar 2015,  ISSN: 1303-4251. Uludağ Üniversitesi Matbaası, Bursa-Türkiye. (Bu metin Malta Üniversitesi ve DEÜ felsefe bölümleri arasında gerçekleştirilen Erasmus Programı Öğretim Üyesi Hareketliliği kapsamında 20 Mart 2014 tarihinde Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nün ev sahipliği yaptığı etkinlikte sunulmak üzere Prof. Dr. Claude Mangion tarafından hazırlanmıştır.)

 

5. Postmodernizm, Stereoskopic Düşünme ve Fredric Jameson'un Derinlik Modelleri.

5.1. "Postmodernizmin Düşünce ve Sanat Dünyasında Tanımı", Metin Bal. Mavi Atlas, Gümüşhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Elektronik Dergisi, Sayı 4 (Bahar 2015), ss. 120-135.

Jameson, Fredric (2011) Postmodernizm Ya Da Geç Kapitalizmin Kültürel Mantığı, çev. Nuri Plümer ve Abdülkadir Gölcü, İstanbul: Nirengi Kitap.

1. ve 2. Bölümler: Kültür ve İdeoloji. ss. 29-115. 3. ve 4. Bölümler: Video ve Mimari. ss. 119-193.

5. ve 6. Bölümler: Tümceler ve Uzam. ss. 197-258. 7. Bölüm: Kuram. ss. 261-353.

8. ve 9. Bölümler: Ekonomi ve Film. ss. 357-404. Sonuç: İkincil Bakışlar. ss. 407-554.

YARARLANILACAK KAYNAKLAR:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ana Sayfa

Baudrillard (2005) Simulakrlar ve Simülasyon, Çev. Oğuz Adanır, Ankara: Doğu Batı Yay.

"Dünya Resimleri Çağı", Martin Heidegger, Bu yazı için bkz. ss. 65-102, Heidegger, Martin (2001) Nietzsche'nin Tanrı Öldü Sözü ve Dünya Resimleri Çağı, derleyen ve çeviren Levent Özşar, Bursa: Asa Kitabevi.

"Varoluşçuluk ve Franz Kafka'nın Dönüşüm'ü", Metin Bal, ss. 367-376, Günay, Mustafa & Gündoğan, Ali Osman (2014, der.) Felsefe ve Edebiyat, Konya: Çizgi Kitabevi.

Camus, Albert (2014) Sisifos Söyleni, çev. Tahsin Yücel, İstanbul: Can Yayınları.

Yapısöküm ve Derrida, Baudrillard'ın Simulakrlar ve Simülasyon Kavramları.

Felsefe Sözlüğü, Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara, 2002.

Piaget, Jean (2008) Yapısalcılık, Çev. Ayşe Şirin Okyayuz Yener, Doruk Yay.

Postmodern Durum, Bilgi Üzerine Bir Durum, Lyotard, J. F. (2000)  çev. Ahmet Çiğdem, Ankara: Vadi Yayınları.

Baudrillard (2005) Simulakrlar ve Simülasyon, Çev. Oğuz Adanır, Ankara: Doğu Batı Yay.

Todorov, Tzvetan (2010) (der.)Yazın Kuramı, Rus Biçimcilerinin Metinleri, Roman Jakobson'un Önsözüyle, Çev. Mehmet Rifat - Sema Rifat, İstanbul: YKY.

"Bilimsel Yöntemin Kuramı", Eyhenbaum

"Bir Şiir Sanatı Bilimine Doğru", Jakobson

"Yazınsal Evrim Üzerine", Tinyanov

Hyppolite, Jean: Marx ve Hegel Üzerine Çalışmalar (1955), çev. Doğan Barış Kılınç, Ankara: Doğu Batı Yayınları.

"Bugün Hegel Okumak Neden Önemlidir?", Metin Bal, Evrensel Kültür, Aylık Kültür Sanat Edebiyat Dergisi, Kasım 2013, Sayı: 264. Aralık 2013. İstanbul: Doğa Basın Yayın Doğ. Tic. Ltd. Şti. Ezgi Matbaası. ss.29-32.

"Hegel'in Temel Kavramları", (Michael Inwood'un A Hegel Dictionary yapıtından) derleyen ve çeviren Metin Bal. Bibliotech, Felsefe, Sosyal Bilimler Dergisi, 2012, Sayı: 17, Yıl: 5. ss. 52-63.

Nietzsche’nin "Tanrı Öldü" Sözü ve Dünya Resimleri Çağı, Heidegger, Martin. Çev. Levent Özşar. Bursa: Asa Kitabevi.

İç Deney, Bataille, George, Yapı Kredi Yayınları.

Yazınsal Uzam, Blanchot, Maurice, Yapı Kredi Yayınları.

"Fenomenoloji", Edmund Husserl'in Encyclopaedia Britannica için 1927'de kaleme aldığı yazı. Çeviren Aydın Gelmez. ss. 29-47. Baykuş Felsefe Yazıları Dergisi, Eylül 2010, Sayı: 6,  Alef Yayınevi, İstanbul. İngilizce orijinal metin için tıklayınız.  (Ya da Diğer bir Türkçe çeviri için bkz. Oluşum Defteri dergisi, ss. 23-28. Encyclopedia Britannica 'nın 1939 Baskısından çeviren Önay Sözer)

Freud, Sigmund (2002)  Dinin Kökenleri, Çev. Ayşen Tekşen Kapkın, İstanbul: Payel Yayınları.

Freud, Sigmund (2009) Düşlerin Yorumu I, Çev. Emre Kapkın, İstanbul: Payel Yay.

"Düş Sorunlarını Ele Alan Bilimsel Kaynaklar", "Düşleri Yorumlamanın Yöntemi", "Düşlerde Çarpıtma", "Düşlerin Malzemesi ve Kaynakları".

Lacan, Jacques (2008) The Ethics of Psychoanalysis 1958-1960, The Seminar of Jacques Lacan Book VII, ed. by Jacques-Alain Miller, tr. with notes by Dennis Porter, London: Routledge. Bu kitabın içeriği: 1. Şey’e Giriş, 2. Yüceltim Problemi, 3. Mutluluk Paradoksu, 4. Trajedinin Özü: Sophokles’in Antigone’si Üzerine Bir Yorum, 5.Psikanalitik Deneyimin Trajik Boyutu.

“Tuhaf Üçgen: Kant, Nietzsche ve Freud”, Çev. Metin Bal, Pınar Talaslıoğlu ve Büke Okyay, “V. Bölüm”, ss. 146-173. Zoraki Filozof Freud, Alfred I. Tauber. Bibliotech, Felsefe, Sosyal Bilimler Dergisi, 2011, Sayı: 16, Yıl: 7.

Lacan, Jacques (2008) The Ethics of Psychoanalysis, 1959-1960, The Seminar of Jacques Lacan Book VII, ed. by Jacques-Alain Miller, tr. with notes by Dennis Porter, Routledge: London

Bowie, Malcolm (2007) Lacan, çev. V. Pekel Şener, Ankara: Dost Kitabevi.

Psikanaliz ve Dinin Kökenleri. Kaynak: Freud, Sigmund (2002)  Dinin Kökenleri, Çev. Ayşen Tekşen Kapkın, İstanbul: Payel Yayınları.

Çağımız İnsanının Durumu. Kaynak: Marcuse, Herbert (1997) Tek Boyutlu İnsan, İleri İşleyim Toplumunun İdeolojisi Üzerine İncelemeler, Çev. Aziz Yardımlı, İstanbul: İdea Yayınevi.

Çağımızda Marksizm. Kaynak: Glaser, Daryl & Walker, David M. (2011) 20. Yüzyılda Marksizm, Çev. Sungur Savran, İstanbul: Versus Kitap.

İnsan Varoluşu Derinliklerinin Kitleselleşmesi. Kaynak: Reich, Wilhelm (2002) Faşizmin Kitle Ruhu Anlayışı, çev. Bertan Onaran, İstanbul: Payel Yayınları.

Albert Camus'nün Sisifos Söyleni Yapıtı ve Varoluşçuluk. Kaynak: 1. Camus, Albet (2014) Sisifos Söyleni, çev. Tahsin Yücel, İstanbul: Can Yayınları. 2. MacIntyre, Alasdair (2001) Varoluşçuluk, çev. Hakkı Hünler, İstanbul: Engin Yayıncılık.

Musil, Robert (2009) Yaşarken Açılan Miras, Çev. Ahmet Cemal, İstanbul: YKY.

Beauvoir, Simone de (2009) Mandarinler, çev. İlkay Kurdak, Ankara: İmge Kitabevi.

Heidegger, Martin, (1998), Tekniğe İlişkin Soruşturma, Çev: Doğan Özlem, İstanbul: Paradigma Yayınları.

Derrida, Jacques (2011) Gramatoloji, Çev. İsmet Birkan, Ankara: Bilgesu Yayıncılık.

Derrida, Jacques (1994) Göstergebilim ve Gramatoloji, AFA Felsefe Yazıları Ansiklopedisi, çev. Tülin Akşin, İstanbul: AFA Yayınları.

"Différance", Derrida, Jacques (1999) Çev. Önay Sözer, Bkz. Toplumbilim Dergisi, Sayı 10, Ağustos, İstanbul: Kardeşler Matbaası. ss.49-61.

O’Hear, Anthony  (1999) (der.) German Philosophy Since Kant [Kant’tan İtibaren Alman Felsefesi], Royal Institute of Philosophy Lectures (Cambridge: Cambridge University Press)

Megill, Allan (1998) Aşırılığın Peygamberleri, Nietzsche, Heidegger, Foucault, Derrida, çev. Tuncay Birkan,  Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.

Foucault, Michel (2001) Kelimeler ve Şeyler, İnsan Bilimlerinin Bir Arkeolojisi, çev. Mehmet Ali Kılıçbay, Ankara: İmge Kitabevi.

"Albert Camus - Saçma Bir Çağda Anlam Arayışı", Annemarie Pieper, Bkz. ss.211-234.  20. Yüzyıl Filozofları, Fleischer Margot (2004) çev. Akın Kanat, İzmir: İlya İzmir Yayınevi.

"Varoluşçuluk ve Franz Kafka'nın Dönüşümü", Metin Bal, Evrensel Kültür, Aylık Kültür, Sanat, Edebiyat Dergisi, Sayı 184, Nisan 2007, Doğa Basın Yayın, İstanbul, ss. 30-32.

"Postmoderniteye Giriş: Bir Dönüm Noktası Olarak Nietzsche", Jürgen Habermas, ss. 131-152. Bkz. Küçük, Mehmet (Derleme) (1993) Modernite Versus postmodernite, Ankara: Vadi Yayınları.

Biricik Modernite, Şimdinin Ontolojisi Üzerine İnceleme, Jameson, Fredric (2004)  çev. Sami Oğuz, Ankara, Epos Yayınları.

Sürrealist Manifestolar,

Postmodern Teori, Eleştirel Soruşturmalar, Best, Steven - Kellner, Douglas (1998) çev. Mehmet Küçük, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

"İnsanın Yetiştirilmesi ve İlerlemesinde Otoritenin Rolü: Platon’un Kriton’u Üzerine Bir Deneme", Metin Bal,

Platon (2006) Kriton, Ödev Üzerine -Ahlaka Dair, çeviri ve yorum Filiz Öktem ve Candan Türkkan, İstanbul: Kabalcı Yayınevi.

Heine, Heinrich (2017) Almanya'da Din ve Felsefenin Tarihi Üzerine, çev. Semih Uçar, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Foucault, Michel (2014) Doğruyu Söylemek, Çev. Kerem Eksen, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Ana Sayfa   /   For English click here please