DERSIN ADI

Hermeneutik (Yorum-bilgisi) ve Politika Felsefesi / 2010 Güz Dönemi

KODU

FEL 419  / Zorunlu  / 7. Dönem

KREDISI

Ulusal Kredi:  3       AKTS: 3

VERILDIGI BÖLÜM

Felsefe

ÖGRETIM ÜYESI

Prof. Dr. Metin BAL

YAZISMA ADRESI 

Felsefe Bölümü, Dokuz Eylül Üniversitesi,

Edebiyat Fakültesi, Öğretim Üyeleri Binası,  Tınaztepe Yerleşkesi,

PK: 35260, Buca - İzmir, Türkiye. Tel: ++ 90 (232) 412 79 03  - dahili tel: 19411, Fax: ++ 90 (232) 453 90 93

E-Posta: balmetin@gmail.com , Web: www.metinbal.net

 

DERSIN AMACI, ÖGRENIM HEDEFI, ÖGRENIM METODU, ÖGRETME VE ÖGRENME MATERYALI

DERSIN AMACI

Hermeneutik ve politika felsefesi tarihini, temel kavramlarıyla ilgisi içinde, düşünürlerinin yapıtlarıyla incelemek

ÖLÇME VE DEG.YÖN.

Ders yazılı olarak yapılacak bir ara sınav ve bir final sınavı ile değerlendirilecektir.

DERS PLANI VE IÇERIGI

 

                                                                                                                           

 

Hermeneutik

  Politika

 

Hermeneutiğin kökeni: Hermes, Pathos, Psyche.

 

Platon (2001) Devlet Adamı, Çev. Behice Boran ve Mehmet Karasan, İstanbul: Sosyal Yayınları.

 

Platon: Sofist, Kratylos, İon, Gorgias

 

Platon, Yasalar

     

Aristoteles, Atinalıların Devleti

 

Aristoteles : Peri Hermeneias, Poietika, Retorik.

 

Aristoteles, Politika

 

 

 

Politika Felsefesi Nedir? Leo Strauss, çev. Solmaz Zelyüt Hünler, Paradigma Yayınları, 2000.

 

"Aristoteles'e Göre Retorik", Metin Bal.

   
       
 

John Locke ve anlam

 

Ütopya, Thomas More

       
 

Schleiermacher ve Hermeneutik

 

"Ütopyanın Siyaset Felsefesi Tarihinde Evrimi", Metin Bal.

 

Dilthey: "Hermeneutiğin Doğuşu", ss.83-119.

   
     

Hegel (2006) Tüze Felsefesi, çev. Aziz Yardımlı, İstanbul: İdea Yayınevi.

 

Gadamer: "Hermeneutik", bkz.: Dilthey, 1999: ss.13-32.

"Yorum, Anlama ve Sanat Üzerine: Gadamer", Metin Bal.

   
     

Ütopik Sosyalizm Bilimsel Sosyalizm, Friedrich Engels, çev. Yavuz Sabuncu, Ankara: Bilim ve Sosyalizm Yayınları. 2000.

 

Georg Misch: "Tin Bilimleri Kuramı İçinde Yaşama Felsefesi Düşüncesi", bkz.:Dilthey, 1999: ss.35-55.

 

Engels’in Ütopik Sosyalizm ve Bilimsel Sosyalizm Yapıtında Ütopik Sosyalizmin Ortaya Çıkma Nedenleri, Temsilcileri ve Eleştirisi. “Mülkiyet” ve “Kriz” ve "metafizik”e karşı “diyalektik”.  Tarih felsefesinden idealizmin kovuluşu. Üretim araçları ve proleterya arasındaki “hayalet” ve “devlet”in dönüşümü ya da zorunluluk dünyasından özgürlük dünyasına geçiş.

 

 

 

 

 

Uwe Japp, "Hermeneutik, Filoloji ve Edebiyat",  bkz.: Dilthey, 1999: ss.231-311.

 

Marx, Karl (1997) Hegel'in Hukuk Felsefesi'nin Eleştirisi, çev. Kenan Somer, Ankara:Sol Yayınları.

       
 

Heidegger, Varlık ve Zaman'da "hermeneutik" kavramı.

 

Komünist Manifesto, Karl Marx & Friedrich Engels:

Sınıf karşıtlıkları, dünya pazarı, Hale taçlıdan ücretli işçiye, dünya edebiyatının doğuşu, "insan" suretli dünyanın yaratılması, siyasi merkezileşme, serbest rekabet, "bütünlükten yoksun yığın", iç savaşın nedenleri, burjuvazinin toplumla bağdaşmayan yaşamı ve "köle"sinin varoluşunu bile sağlayamayan yönetim acizliği, "Hakiki ihtiyaçlar" yerine "hakikat ihtiyacı" koyan Alman filozofların Fransız edebiyatını yanlış anlamaları ve toplumsal ilişkilere transendental gömlek giydirmeleri.

 

 

   
 

"Heidegger Düşüncesinde Teknoloji Hapishanesi ve Şiirsel Konaklama"(Heidegger Sözlüğü ile birlikte). Metin Bal.

   
 

 

 

Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu, Max Weber (1864-1920) Ayraç Yayınevi.

 

Terapatik Varolana Felsefi Bakış (Dasein-analiz), Ado Huygens, çev. Metin Bal.

   
 

 

 

Max Weber ve Karl Marx, Karl Löwith, çev. Nilüfer Yılmaz, Doruk Yayıncılık, 1999.

Sosyoloji ve Marksizm, kapitalizm, sosyal felsefe, antropolojik ilgi, praksis, "gerçek ilişkilerin kavranması"ndan "kavramların diyalektik uzlaştırılması"na bir geçiş ya da "kopuş".

       
     

Baudrillard, Jean (2006) Sessiz Yığınların Gölgesinde, Toplumsalın Sonu, Çev. Oğuz Adanır, Ankara: Doğu Batı Yayınları. "Politikanın önemi ve çöküşü", "kitle ve terörizm".

       
     

Debord, Guy (2010) Gösteri Toplumu ve Yorumlar, Çev. Ayşen Ekmekçi & Okşan Taşkent, İstanbul: Ayrıntı Yayınları. İçindekiler: Tamamlanmış Ayrılık, Gösteri olarak meta, Görünüşteki birlik ve bölünme, Özne ve temsil olarak proletarya, Zaman ve tarih, Gösteri Zamanı, Toprağın düzenlenmesi, Kültürde yadsıma ve tüketim, Maddileşmiş ideoloji.

DERSIN VERILMESINDE YARARLANILACAK EK KAYNAKLAR

   

1

Kosselleck, Reinhart (2009) Kavramlar Tarihi, Politik ve Sosyal Dilin Semantiği ve Pragmatiği Üzerine Araştırmalar, çev. Atilla Dirim, İstanbul: İletişim Yayınları.

2

"Karl Marx'ın Düşüncesinin Kaynakları ve Bağlamı", "Karl Marx'ın Sosyolojisi", "Marx'ın Teorik Mirası", 7., 8. ve 9'uncu Bölümler, ss.121-192. Sosyolojik Teorinin Oluşumu, Jonathan H. Turner, Leonard Beeghley, Charles H. Powers, çev. Ümit Tatlıcan, Bursa: Sentez Yayıncılık.

3

"Max Weber'in Düşüncesinin Kaynakları ve Bağlamı ", "Max Weber'in Sosyolojisi", "Weber'in Teorik Mirası", 10., 11. ve 12'inci Bölümler,  ss.193-272. Sosyolojik Teorinin Oluşumu, Jonathan H. Turner, Leonard Beeghley, Charles H. Powers, çev. Ümit Tatlıcan, Bursa: Sentez Yayıncılık.

4

Marx'ın "tarih" anlayışı ve "diyalektik" kavramı ile ilgili olarak bkz. Marx & Engels (1976) The German Ideology, Moscow: Progress Publishers. "Volume 1. Critique of Modern German Philosophy According to its Representatives Feuerbach, B. Bauer and Stirner", ss.27-478.

5

"VIII. Kitap", ss.227-255. Platon (1988) Devlet, Sabahattin Eyüboğlu, M. Ali Cimcoz, İstanbul: Remzi Kitabevi.

6

Thomson, David (2006) Siyasi Düşünce Tarihi, çev. Ali Yaşar Aydoğan, Cengiz Şişman, Hüseyin Yılmaz, Hasan T. Kösebalaban, İzzet Akyol, Kenan Çayır, Mehmet Demirhan, M. Süreyya Er, Süleyman Kor. İstanbul: Metropol Yayınları.

 

"Siyasi Düşüncenin Doğası" (Thomson, 2006:13-26)

 

"Machiavelli ve Bağımsız Devlet", J. R. Hale (Thomson, 2006 : 27-46)

 

"Martin Luther ve "İki Kırallık"" , W. D. J. Cargill Thompson (Thomson, 2006 : 47-68)

 

"Thomas Hobbes ve Mutlakiyetçilik Felsefesi", K. R. Minogue (Thomson, 2006 : 69-86)

 

"John Locke ve Rızaya Dayalı Hükümet", Maurice Cranston (Thomson, 2006 : 87-104)

 

"Montesquieu ve Siyasi Tecrübenin Çeşitleri", G. C. Morris (Thomson, 2006 : 105-124)

 

"Rousseau ve Genel İrade" , David Thomson (Thomson, 2006 : 125-140)

 

"Tom Paine ve İnsan Hakları", J. Hampden Jackson (Thomson, 2006 : 141-154)

 

"Burke ve Muhafazakar Gelenek", C.R. Parkin (Thomson, 2006 : 155-170)

 

"Hegel ve Ulus-Devlet", R.S.Peters (Thomson, 2006 : 171-186)

 

"Mazzini ve Devrimci Milliyetçilik", D.E.D.Beales (Thomson, 2006 : 187-200)

 

"John Stuart Mill ve Bireyin Özgürlüğü", J.W.N.Watkins (Thomson, 2006 : 201-218 )

 

"Marx ve Modern Kapitalizm", P.H. Vigor (Thomson, 2006 : 219-234)

 

"Çağdaş Siyasi Düşünce", A.C. Macintyre (Thomson, 2006 : 235-248)

7

Ritzer, George (1992) Sosyoloji Teorisi (Sociological Theory, McGraw-Hill, Third Edition), çev. Ümit Tatlıcan. Çevrimiçi yayın. Lütfen indirerek okuyunuz. Kitapta felsefi bakımdan dikkat çeken açıklanmış kavramlar: Diyalektik, yabancılaşma, metalar, sermaye, özel mülkiyet, sosyal sınıf, sınıf bilinci, yanlış bilinç, ideoloji.

8

Strauss, Leo (1989) An Introduction to Political Philosophy, Ten Essays by Leo Strauss, edited with an int. by Hilail Gildin. Detroit: Wayne State University Press.

9

Komünist Manifesto ve Hakkında Yazılar, Karl Marx & Friedrich Engels,  Çev. Nail Satlıgan, Tektaş Ağaoğlu, Olcay Göçmen, Şükrü Alpagut, İstanbul: Yordam Kitap, 2010.

10

Dilthey, Wilhelm (1999) Hermeneutik ve Tin Bilimleri, çev. Doğan Özlem, Paradigma Yayıncılık.

11

Retorik, Hermeneutik ve Sosyal Bilimler, derleyen: Hüsamettin Arslan, Paradigma Yayıncılık.

12

Özlem, Doğan (derleme) (2003 ) Hermeneutik Üzerine Yazılar, Gadamer, Habermas, Misch, Bollnow, Riedel, Japp. İstanbul: İnkılap Kitabevi.

13

Wardy, Robert (1998) The Birth of Rhetoric, Gorgias, Plato and Their Successors,London and New York: Routledge

14

Derrida, Jacques (1998) Of Grammatology Tr. by G.C. Spivak, Batlimore and London: The Johns Hopkins University Press.

15

"Différance", Derrida, Jacques (1999) Bkz. Toplumbilim Dergisi, Sayı 10, Ağustos, İstanbul: Kardeşler Matbaası.

16

Saussure, Ferdinand de (1959) Course in General Linguistics, ed. Charles Bally and Albert Sechehaye, trans. Wade Baskin, New York: McGray-Hill.

17

Walter J. Ong  (1982) Orality and Literacy, The Technologizing of the Word, Methuen&Co.Ltd.

18

Ong, J. Walter (2003) Sözlü ve Yazılı Kültür, Sözün Teknolojileşmesi, çev. Sema Postacıoğlu, Metis Yayınları.

19

Freud, Sigmund (2006) Psikanalize Giriş Dersleri, çev. Selçuk Budak, İstanbul: Öteki Yayınevi.

20

"Ekonomi Politiğin Yöntemi", Marx, Karl, Grundrisse,

21

Gelecekten Anılar, Bir Huzur Çağı, (News From Nowhere or an Epoch of Rest being some Chapters from a Utopian Romance) William Morris (2002), çev. Ekin Bodur, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

22

Öğe, Sanem Yazıcıoğlu & Sözer, Önay & Tomkinson, Fiona (ed.) (2002) Metafizik ve Politika, Metaphysics and Politics, Martin Heidegger & Hannah Arendt, İstanbul: Boğaziçi University Press.

23

Benjamin, Walter, Pasajlar.

24

Sartre, Jean Paul (1999) Hepimiz Katiliz, Sömürgecilik Bir Sistemdir, Çev. Süheyla N. Kaya, İstanbul: Belge Yayınları.

25

Humboldt, von Wilhelm (2004) Devlet Faaliyetinin Sınırları, Çev. Bahattin Seçilmişoğlu, Ankara: Liberte Yayınları.

26

Spinoza, Benedictus (2010) Teolojik - Politik İnceleme, Çev. Cemal Bali Akal - Reyda Ergün, Ankara: Dost Kitabevi.

27

Qurednik, Patrik (2006) Europeana, Yirminci Yüzyılın Kısa Tarihi, Çev. İsmet Birkan, Ankara: Dost Kitabevi.

28

Platon (2001) Protagoras, Çev. Nurettin Şazi Kösemihal, İstanbul: Sosyal Yayınlar.

29 "Hermenötik, Oryantalizm, Türkoloji", Halil İnalcık, Doğu Batı Düşünce Dergisi, Sayı: 20, Yıl: 2002, ss.13-39.

30

Zoll, Donald Atwell (1974) Twentieth Century Political Philosophy, Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, Inc.

 

Aristoteles (2004), Politika, çev.  Mete Tunçay, İstanbul: Remzi Kitabevi

 

Baker, Ulus (2005), Siyasal Alanın Oluşumu Üzerine, Paragraf Yayınları.

 

Can, Coşkun (der.) (2005), Demokrasi Poliarşi ve Demarşi: Yeni Bir Siyasal Sistem Arayışı, Çizgi Kitabevi Yay.

 

Cioran, E. M. (1999) Tarih ve Ütopya, çev. Haldun Bayrı, İstanbul: Metis Yayınları.

 

Çotuksöken, Betül  (1998), Kavramlara Felsefe ile Bakmak, İstanbul: İnsancıl Yayınları.

 

Doneher, Kevin  (2004), Küresel Ekonomi ve Demokrasi, çev. Bilal Çölgeçen, İstanbul: Metis Yayınları.

 

Dursun, Davut  (1995), Laiklik, Siyaset ve Değişim, İstanbul: İnsan Yayınları.

 

Eagleton, Terry (2005), İdeoloji, çev. Muttalip Özcan, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

 

Ebenstein, William  (2001), Siyasi Felsefenin Büyük Düşünürleri,  çev. İsmet Özel, İstanbul: Şule Yayınları.

 

Enriquez, Eugene (2004), Sürüden Devlete (Toplumsal Bağ Üzerine Psikanalitik Deneme), çev. Nilgün Tutal, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

 

Farabi (1997), İdeal Devlet (El Medinetü’l-Fazıla), çev. Ahmet Arslan, Ankara: Vadi Yayınları

 

Göze, Ayferi (1989), Siyasal Düşünceler ve Yönetimler, Beta Bası Yayım Dağıtım AŞ.

 

Hardt, Michael ve Negri,  Antonio (2003), İmparatorluk, çev. Abdullah Yılmaz, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

 

Habermas, Jürgen  (1997), Kamusallığın Yapısal Dönüşümü, çev. Tanıl Bora, İstanbul: İletişim Yayınları.

 

Habermas, Jürgen,  'Öteki' Olmak, 'Öteki'yle Yaşamak / Siyaset Kuramı Yazıları, çev. İlknur Aka, Yapı Kredi Yayınları.

 

Heller, Agnes ve Feher, Ferenc (1993), Postmodern Politik Durum, çev. Osman Akınhay, Şükrü Argın, Ankara: Öteki Yayınevi.

 

Hobbes, Thomas (1994), Leviathan Bir Din ve Dünya Devletinin İçeriği, çev. Semih Lim, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

 

Irvan, Süleyman  (1997), Medya, Kültür, Siyaset,  Ankara: Ark Yayınevi.

 

Kloby, Jerry  (2005) Küreselleşmenin Sefaleti, çev. Orhan Düz, Güncel Yayıncılık.

 

Kuçuradi, İoanna (1982), İnsan Haklarının Felsefi Temelleri, Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları.

 

Kuçuradi, İoanna (1988), Özgürlük, Ahlak, Kültür Kavramları, Uludağ Konuşmaları, Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları.

 

Kuçuradi, İoanna (1988), Dünya Problemleri Karşısında Felsefe, Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları.

 

Kymlicka, Will  (2004) Çağdaş Siyaset Felsefesine Giriş, çev. Ebru Kılıç, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.

 

Laclou, Ernesto (1985), İdeoloji ve Politika, çev. Hüseyin Sarıca, İstanbul: Belge Yayınları.

Machiavelli (1998), Hükümdar, çev. H. Kemal Karabulut, İstanbul: Sosyal Yayınlar.

 

Löwy, Michael  (1999), Dünyayı Değiştirmek Üzerine / Karl Marx'tan Walter Benjamin'e Siyaset Felsefesi Denemeleri,  çev. Yavuz Alogan,  İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

 

Lukacs, Georg (1998), Tarih ve Sınıf Bilinci, çev. Yılmaz Öner, İstanbul: Belge Yayınları.

 

Lüxemburg, Rosa (1993), Sosyal Reform mu, Devrim mi? çev. Nihat Yılmaz, İstanbul: Belge Yayınları.

 

Marx, Karl (2000), 1844 El Yazmaları Ekonomi, çev. Murat Belge, İstanbul: Birikim Yayınları.

 

Mill, John Stuart (1963), Hürriyet, çev. M. Osman, Dostel, İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.

 

More, Thomas (1995), Utopia, çev. Sabahattin Eyuboğlu-Mine Urgan-Vedat Günyol, İstanbul: Cem Yayınevi.

 

Morin, Edgar ve Nair, Sami  (2000), Bir Uygarlık Siyaseti, çev. Sinan Köm, İstanbul: Om Yayınevi.

 

Odyan, Yervant (2013) Yoldaş Pançuni, Mizahi Roman, resimleyen Aleksandr Saruhan, çev. Sirvant Malhasyan, İstanbul: Aras Yayıncılık.

 

Ökçesiz, Hayrettin  (der.) (1999), Sivil İtaatsizlik, Demokrasi Kitaplığı (WALD).

 

Özbek, Meral, (2004), Kamusal Alan, İstanbul: Hil Yayınları.

 

Özbek, Sinan (2000), İdeoloji Kuramları, İstanbul: Bulut Yayınları.

 

Özlem, Doğan  (1999), Siyaset, Bilim ve Tarih Bilinci, İnkılap Kitabevi.

 

Pettit, Philip (1998), Cumhuriyetçilik - Bir Özgürlük Yönetimi - İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

 

Platon (1994) Yasalar (I-XII Kitaplar), çev. Saffet Babür, Candan Şentuna, İstanbul: Kabalcı Yayıncılık.

 

Platon (1996), Sokrates'in Savunması, çev. Teoman Aktürel, İstanbul: Remzi Kitabevi.

 

Platon, (2001) Devlet Adamı, çev. Behice Boran, Mehmet Karasan, İstanbul: Sosyal Yayınları.

 

Platon (2001) Protagoras, çev. Nurettin Şazi Kösemihal, İstanbul: Sosyal Yayınları.

 

Platon (2004),  Devlet, çev. Mehmet Ali Cimcoz, Sabahattin Eyüboğlu, İş Bankası Yayınları

 

Raynaud, P.  (2003), Siyaset Felsefesi Sözlüğü,  çev. Kurul, İstanbul:  İletişim Yayınları.

 

Rousseau, J. J. (1990), Toplum Sözleşmesi, çev. Vedat Günyol, İstanbul: Adam Yayınları.

 

Rousseau, J. J. (1990), İnsanlar Arasındaki Eşitsizliğin Kaynağı, çev. Rasih Nuri İleri, İstanbul: Say Yayınları.

 

Sennett, Richard (2003), Kamusal İnsanın Çöküşü, çev. Serpil Durak ve Abdullah Yılmaz, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

 

Stevens, Jacqueline (2001), Devletin Yeniden Üretimi, çev. Abdullah Yılmaz, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

 

Tekeli, İlhan  (1999), Modernite Aşılırken Siyaset, Ankara: İmge Kitabevi.

 

Torun, Yıldırım  (2005), Hukuk ve Siyaset Felsefesi, İstanbul: Kaknüs Yayınları

 

Türköne, Mümtaz’er (2002), Siyaset, Ankara: Lotus Yayınevi.

 

Vergin, Nur (2003) Siyasetin Sosyolojisi, Kavramlar, Tanımlar, Yaklaşımlar, İstanbul: Bağlam Yayınları.

 

(WALD) Demokrasi Kitaplığı Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi (1999), Sivil Toplum İçin Kent, Yerel Siyaset ve Demokrasi Seminerleri, İstanbul.


Weber, Max (1985), Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu, çev. Zeynep Aruoba, İstanbul: Hil Yayınları.

 

Yenişehirlioğlu, Şahin (1995), Birey, Toplum, Devlet İlişkileri, Ankara: Ümit Yayıncılık.

 

Siyaset Felsefesiyle İlgili Çeşitli Makaleler:

Açıkel, Fethi (1995), “Siyaset Estetiği ve Cinsiyet”, Birikim, Sayı: 78, İstanbul: ss. 42-57.

Baker, Ulus ve Şen, Mustafa (1984) “Politikacının Ruhu ve Think Tank Siyaseti”, Birikim, Sayı: 64, İstanbul: ss. 24-27.

Batuhan, Hüseyin (1961) “Demokrasi ve Tolerans”, Felsefe Arkivi, Sayı: 12, İstanbul: ss. 86-97.

Bora,Tanıl (1990) “Siyaset Medya Odaklı Hale Gelirken”, Birikim, Sayı: 16, İstanbul, ss. 3-6.

Bozkurt, Nejat (Der.) (1997), “Devlet ve Ahlâk”,  Felsefelogos, Sayı: 1, İzmir, ss. 7-11.

Bozkurt, Nejat (1997), “Ethik Temellere Dayalı Bir Devlet Düşüncesi Üstüne”, Felsefelogos, –Devlet ve Ahlak, Sayı: 1, İzmir, ss. 12-29.

Bozkurt, Nejat (1998), “Yeni Bir İnsan Hakları ve Demokrasi Ethiğine Doğru”, Felsefelogos, -Irkçılık ve İnsan Hakları-, Sayı: 2, İzmir, ss. 24-28.

Cogito (2003), Adorno: Kitle, Melankoli, Felsefe, Sayı: 36, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Çotuksöken, Betül (1999), “İnsan Hakları Eğitiminde Felsefenin Vazgeçilmez Rolü”, Elli Yıllık Deneyimlerin Işığında Türkiye’de ve Dünyada İnsan Hakları, Yay. Haz. İoanna Kuçuradi ve Bülent Peker, Hacettepe Üniversitesi İnsan Hakları ve Felsefesi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Unesco İnsan Hakları İçin Felsefe Kürsüsü, Türkiye Felsefe Kurumu, Ankara, ss. 380-384.

Eroğlu, Cem (1974), “Siyaset Kavramı Hakkında Bir Deneme”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Sayı: 29 (3-4), Ankara, ss. 113-130.

Gökırmak, M. A. Mert (2002-03), “Küresel Kriz ve Politikada Güven”, Doğu Batı, ss.233-253, Sayı: 21, Ankara: Doğu Batı Yayınları,  ss. 69-95.

Hacıkadiroğlu, Vehbi (2003), “Özgürlük Üzerine”, Felsefe Tartışmaları, Sayı: 30, İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, ss. 117-125.

Havel, Vaclav (1994), “Siyaset ve Bilinç”, çev.Hülya Tufan, Cogito, Sayı: 2, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, ss. 173-185.

İnan, İlhan (2001), “Küreselleşme Özgürlük Getiriyor mu?”, Felsefe Tartışmaları, İstanbul, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, ss. 115-119.

Keyman, E. Fuat (1999), “Ahlâki Benliğe Geri Dönüş: Globalleşme, Etik ve Siyaset İlişkileri”, Doğu Batı, Ankara, ss. 129-136.

Keyman, E. Fuat (2001), “Globalleşme Söylemleri, Özgürlük Sorunsalı ve Türkiye”, Felsefe Tartışmaları, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, ss. 105-113.

Kılıçbay, Mehmet Ali (1994), “Laiklik ya da Bu Dünyayı Yaşayabilmek”, Cogito, Sayı: 1, Laiklik, Yapı Kredi Yayınları, ss. 15-23.

Kılıçbay, Mehmet Ali  (2003), “Kimlikler Okyanusu”, Doğu Batı, Sayı: 23, Ankara: ss. 155-163.

Koray, Meryem (1986), “Toplumsal Politikaların Oluşumunda Siyaset Yapma ve Hukuk Yaratmanın Rolü”, İzmir Barosu Dergisi, Sayı: 5, İzmir.

Kuçuradi, İoanna (1978), “Gelenek ya da Devrim Felsefe ve Dünya Politikası”, Toplumcu Düşün, Sayı: 1, ss. 45-55.

Kuçuradi, İoanna (1981-82), “Ahlâksal Politika Bir Olanak mı Yoksa Çelişmeli Bir Değim mi?”, Toplum ve Bilim, Sayı: 15/16, Ankara, ss. 37-43.

Kuçuradi, İoanna (1991), “İnsan Haklarına Dayalı Anayasa veya Devlet Kavramı”, Anayasa Yargısı, Anayasa Mahkemesi Yayınları, Ankara, ss.131-140.

Laçiner, Ömer  (1993), “Değişen Siyaset, Medya ve Elitizm”, Birikim, Sayı: 53, İstanbul: ss.3-8.

Laçiner, Ömer  (1994), “Siyasette Yeni Şekillenmeler”, Birikim, İstanbul, Sayı: 63, ss. 3-11.

Nutku, Uluğ (1996), “İnsan Hakları İde mi? Gerçeklik mi?”, Simurg, Sayı: 1, Mersin: ss. 1-5.

Önder, Ali Rıza (1981) “Siyaset-Siyasa Kelimesinin Kaynağı Üzerine, Ankara Barosu Dergisi, Sayı: 38/1, Ankara: ss. 49-51.

Özer, Sevinç (1985), “Siyaset Felsefesi ve Siyaset Biliminin Benzerlik ve Farklar Açısından Konu (Amaç) ve Yaklaşımları”, Cumhuriyet Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 5, Ankara: ss. 51-59.

Özlem, Doğan (2000), “Ahlâk Hukuku Önceler”, Felsefe Tartışmaları, Sayı: 27, İstanbul: Boğaziçi Yayınları, ss. 29-45.

Reiman, Jeffrey (2004) “Ahlâk Felsefesi: Kapitalizm Eleştirisi ve İdeoloji Sorunu”, Felsefelogos, Sayı: 25/26, İstanbul: Bulut Yayınevi, ss. 289-309.

Rustoy, Alexandre (1946), “Siyaset ve Ahlâk”, Akademi Fikir Hareketleri, Sayı: 2, İstanbul: ss. 11-13.

San,Coşkun (1994) “Demokratik Siyaset, Kültür ve İnsan Hakları”, İnsan Hakları Yıllığı, Sayı: 16, Ankara: ss. 3-13.

Schlesinger, Philip (1994) “Ulusal Kimlik Üzerine, Kültürel Siyaset ve Medyaloglar”, Varlık, Sayı: 61, İstanbul: ss. 5-11.

Stengl, Anton (2000) “Çok Kültürlü Toplum Demokratik mi?”, Felsefelogos, Sayı: 11, İstanbul: Bulut Yayınevi, ss. 81-87

Timuçin, Afşar (2000), “Demokrasi”, Felsefelogos, Sayı: 11, İstanbul: Bulut Yayınevi, ss. 41-51.

Tombaş, Ertuğ (2002-03) “Demokratik Meşruiyet İlkesi Olarak Hukuk Devleti”, Doğu Batı, Sayı: 21, Ankara: Doğu Batı Yayınları, ss. 69-95.

Turan, Halil (1995), Tekhne, Bilim, Felsefe ve Siyaset”,  Felsefe Dünyası, Sayı: 18, Ankara, ss. 65-68.

Uygun, Oktay (2001), “Küreselleşme ve Özgürlük”, Felsefe Tatışmaları, Sayı: 28, İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, ss. 91-104.

Uzun, Turgay (2003) “Ulus, Milliyetçilik ve Kimlik Üzerine Bir Değerlendirme”, Doğu Batı, Sayı: 23, Ankara: ss. 131-155.

White, Jenny B. (2004) “Sivil Toplum: Kimin Hizmetinde?”, Praksis, Sayı: 12, Ankara: Cantekin Matbaacılık, ss. 129-163.

 

SINAV

Final tarihi: ,  yer: ,  saat:

     

 

Ana Sayfa