Metin Bal, Doç. Dr.,

DERSIN ADI

Felsefeye Giriş I                              

ANA SAYFA

DERSIN KODU

 

DERSIN TÜRÜ

Zorunlu

DERSIN DÖNEMI

1.

DERSIN KREDISI

Ulusal Kredi:  3,  AKTS:

DERSIN VERILDIGI BÖLÜM

Sosyoloji

DERSI VEREN ÖGRETIM ÜYESI/ÜYELERI

Prof. Dr. Metin BAL

YAZISMA ADRESI

Felsefe Bölümü, Dokuz Eylül Üniversitesi,

Edebiyat Fakültesi, Öğretim Üyeleri Binası,  Tınaztepe Yerleşkesi,

PK: 35260, Buca - İzmir, Türkiye. Tel: ++ 90 (232) 412 79 03  - dahili tel: 19411, Fax: ++ 90 (232) 453 90 93

E-Posta: balmetin@gmail.com , Web: www.metinbal.net

DERSIN AMACI, ÖGRENIM HEDEFI, ÖGRENIM METODU, ÖGRETME VE ÖGRENME MATERYALI

DERSIN AMACI

Felsefenin temel disiplinlerini ve bu disiplinlerin temel kuramlarını ve gelişimlerini izlemek

DERSIN ÖGRENIM HEDEFLERI          

KAZANILAN BILGI

Felsefenin temel disiplinlerinin ana kavramlarını ve kuramlarını öğrenmek

KAZANILAN BECERI : Felsefenin temel disiplinleri ve kuramları hakkında düşünme ve tartışma becerisi kazanmak

ÖGRETIM METODU

Teorik anlatıma dayalı ders

ÖGRETME MATERYALI

Temel disiplinlerin gelişimine katkıda bulunmuş filozofların temel eserleri

DERSIN ÖLÇME VE DEGERLENDIRME

YÖNTEMLERI

Ders yazılı olarak yapılacak bir ara sınav ve bir final sınavı ile değerlendirilecektir.

DERS PLANI VE IÇERIGI

HAFTA

KONU                                                                                                                           

1

Ontoloji

 

2

Ontoloji

 

3

Epistemoloji

 

4

Epistemoloji

 

5

Metafizik

 

6

Metafizik, Ahlak Felsefesi, Kant: Aydınlanma Nedir?, çev. Nejat Bozkurt, Felsefe Yazıları Dergisi, 1983.

 

7

Mantık

 

8

Din Felsefesi, Plotinus (Enneadlar, Yeni-Platonculuk, mistisizm) ve Skolastik Felsefe

 

9

Hint, İbrani, Fars, Arap, Süryani, İslam ve Tasavvuf Felsefeleri

 

10

David Hume (Din Üstüne), Feuerbach (Geleceğin Felsefesi)

 

11

Estetik ve Sanat Felsefesi: Modern Sanat Felsefesi

 

12

Estetik ve Sanat Felsefesi: Postmodernizm. Lyotard: Postmoderni Tanımlamak.

 

13

Siyaset Felsefesi

 

14

Siyaset Felsefesi

 

DERSIN VERILMESINDE YARARLANILACAK KAYNAKLAR

1

Homeros, (2005) İlyada, çev. Azra Erhat & A. Kadir, İstanbul: Can Yayınları

Homeros, Odysseia

2

Aiskhylos, Zincire Vurulmuş Prometheus.  Sophokles: Antigone.

3

Platon (1988) Devlet, çev. Sabahattin Eyüboğlu & M. Ali Cimcoz, İstanbul: Remzi Kitabevi

4

Aristoteles, Metafizik, Politika ve Nikomakhos'a Etik.

5

Descartes, Yöntem Üzerine

6

David Hume, Din Üstüne

7

Kant, Aydınlanma Nedir ? (buradan ulaşabilirsiniz)

8

Heidegger, Nedir Bu Felsefe ?

Önay Sözer, Felsefenin ABC'si.

10

Nejat Bozkurt, Estetik ve Sanat Felsefesi Kuramları.

11

Plotinus, Enneadlar, Seçmeler, Çev. Zeki Özcan, ASA Kitabevi, Bursa, 1996.

12

Henry Corbin, İslam Felsefesi Tarihi, Başlangıçtan İbn Rüşd'ün Ölümüne (1198), çev. Prof.Dr.Hüseyin, İletişim Yayınları,  Hatemi, İstanbul, 1994.

13 Thomson, George (1997) İlk Filozoflar, Eski Yunan Toplumu Üstüne İncelemeler, çev. Mehmet H. Doğan, İstanbul: Payel Yayınevi
14 Diakov, V.& Kovalev, S. (2008) İlkçağ Tarihi, Cilt I, Ortadoğu, Uzakdoğu, Eski Yunan, çev. Özdemir İnce, İstanbul: Yordam Kitap

15

Cevizci, Ahmet (2005) (der.) Metafiziğe Girişi, çev. Ahmet Cevizci, İstanbul: Paradigma Yayınları

16 Odyan, Yervant (2013) Yoldaş Pançuni, Mizahi Roman, resimleyen Aleksandr Saruhan, çev. Sirvant Malhasyan, İstanbul: Aras Yayıncılık.
17 Özlem, Doğan (2001) (Derleme ve Çeviri) Günümüzde Felsefe Disiplinleri, İstanbul: İnkılâp Kitabevi.

 "Bilgi Kuramı", Alwin Diemer, çev. Doğan Özlem, ss.163-180.

"Bilgi Kuramı", Fritz Heinemann, çev. Doğan Özlem, ss.181-203.

"Bilgi Kuramı Tarihçesi", H. Krings & H.M.Baumgartner, çev. Doğan Özlem, ss.205-229.

YAPILACAK SINAVLAR

 
     

Ana Sayfa